Veleprodaja Pon - Čet: 07:30–16:00, Pet: 07:30–14:20, Maloprodaja Pon - Čet: 07:30–16:00, Pet: 07:30–15:00

Splošni pogoji uporabe

Splošne informacije

1. Splošno:

1.1. V nadaljevanju navedeni pogoji veljajo za vse naše ponudbe in vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali storitev družbe Tehnocom .

1.2. Kupčevi ali katerekoli drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo le, če so bili s strani družbe Tehnocom pisno potrjeni.

1.3. Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani družbe Tehnocom pisno potrjeni. Kot pisno potrjeni veljajo tudi potrdila poslana po faksu ali elektronski pošti.

1.4. Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev družbe Tehnocom ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh pogojev.

1.5. Kupec oziroma naročnik ob izstavitvi naročila, najkasneje pa ob prejemu blaga, sprejme in prizna splošne prodajne pogoje družbe Tehnocom

 

2. Ponudbe, naročila:

2.1. Naše ponudbe so neobvezujoče. Kupčevo naročilo je za nas obvezujoče po naši pisni potrditvi.

2.2. Izdaja predračuna se šteje kot potrditev naročila. Naše obveznosti v tem primeru pričnejo teči z dnevom plačila zneska po predračunu.

2.3. K ponudbi priložene skice, tehnične risbe in druge priloge oziroma dokumenti so za nas obvezujoči le, če so v naročilu izrecno določeni.

Te priloge oziroma dokumenti smejo služiti le osebni uporabi kupca in se brez našega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam.

2.4. V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le ta dolžan družbi Tehnocom povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z istim naročilom do dneva odpovedi.

2.5. Najmanjša vrednost blaga naročenega po naročilu oziroma najmanjša vrednost posamezne odpreme znaša 30 EUR.

2.6. V primeru kupčevega naročila na odpoklic je le ta dolžan odpoklicati. blago v roku, navedenem v naročilu. V nasprotnem primeru lahko družba Tehnocom po svoji presoji določi rok dobave ali celo odstopi od obveznosti do dobave preostalega blaga. Plačilni rok začne teči z dnevom odpreme blaga.

 

3. Dobavni rok:

3.1. Dobavni rok začne teči po razjasnitvi morebitnih nejasnosti v zvezi z naročilom, to je po potrditvi naročila s strani družbe Tehnocom.

3.2. Za dobavni rok oziroma za datum dobave štejemo dan, ko je blago odposlano iz našega skladišča ali dan, ko je bil kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem.

3.3. Pridržujemo si pravico delnih dobav.

3.4. Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša v primeru naknadne spremembe kupčevega naročila ( količina, tehnična specifikacija blaga ipd.)

in v primerih, na katere družba Tehnocom nima nobenega vpliva, to je v primerih višje sile. Kot višjo silo razumemo podaljšanje dobavnih rokov zaradi večjih stroje lomov v tovarni našega dobavitelja, stavk, naravnih in drugih nesreč, vojnega stanja in podobno. Kot višjo silo razumemo tudi bistveno podaljšanje dobavnih rokov naših dobaviteljev zaradi podaljšanja dobavnih rokov njihovih pod dobaviteljev. Podaljšanje dobavnega roka v takih primerih je enako času trajanja višje sile in potrebnemu času ponovnega zagona proizvodnje pri našem dobavitelju.

3.5. Kupec lahko v primeru zamude dobavnega roka določi nov razumen dobavni rok, v katerem mora družba Tehnocom blago dobaviti, sicer lahko kupec brez obveznosti odstopi od naročila.

3.6.Če kupec utrpi škodo, povzročeno zaradi zamude dobave po krivdi družbe Tehnocom, je upravičen do odškodnine za zamudo. Odškodnina lahko znaša največ 0,5 % vrednosti dobave za vsak teden zamude ali največ 5 % od celotne vrednosti delne dobave blaga, katero kupec zaradi zamude ni mogel uporabiti pravočasno in ustrezno določilom naročila.

 

4. Odprema blaga in prenos tveganja:

4.1. Za razlago dobavnega pogoja oziroma odpreme blaga veljajo določila Mednarodne trgovinske zbornice iz Pariza, to so določila predpisov INCOTERMS 2000.

4.2. Izročitveni oziroma odpremni kraj za dobavo blaga je Odprema na sedežu družbe Tehnocom v Mariboru

4.3. Tveganje za izgubo ali poškodbo blaga se prenese na kupca s predajo blaga prevozniku, špediterju ali naročniku osebno.

4.4. Blago, pripravljeno za osebni prevzem, mora naročnik prevzeti v roku 2 delovnih dni. V nasprotnem primeru ga lahko na stroške in na tveganje naročnika pošljemo ali uskladiščimo. Dva delovna dnneva po uskladiščenju se tveganje za izgubo ali poškodbo blaga prenese na naročnika.

4.5. Morebitni tehnični prevzem blaga, to je sam postopek in kraj ter čas tehničnega prevzema, mora biti dogovorjen pred iztekom dobavnega roka. Stroški tehničnega prevzema bremenijo kupca. V primeru, da kupec ne opravi tehničnega prevzema blaga, kot je bilo dogovorjeno, blago lahko na stroške in na tveganje kupca pošljemo ali uskladiščimo.

 

5. Plačilni rok:

5.1. Plačilni rok je skrajni rok oziroma dan, ko se mora celotni znesek računa nakazati na žiro račun družbe Tehnocom.

5.2. V kolikor ni drugače dogovorjeno in pisno potrjeno s strani družbe Tehnocom, je plačilni rok 15 dni od datuma računa.

5.3. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

5.4.V primeru pritožbe oziroma reklamacije kupca glede količine ali kakovosti blaga se plačilni rok avtomatično ne podaljša . Plačilni rok se podaljša šele po priznanju reklamacije s strani družbe Tehnocom.

5.5. Pridržujemo si pravico do spremembe plačilnega roka za trenutno naročeno blago ali celo do odstopa od naročila, če kupec znatno krši oziroma zamuja plačilo v plačilnem roku.

5.6. Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če so le te priznane z naše strani ali so pravnomočno ugotovljene.

5.7. Če kupec zamuja s plačilom, če postane poznano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti in slabo premoženjsko stanje ter težka finančna situacija, če ne more nuditi zadostne varščine oziroma garancije za plačilo terjatev, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšne plačilo. V tem primeru smo upravičeni do vračila blaga, katero s strani kupca ni bilo plačano. Kupec nima pravice do posesti blaga, in ga družba Tehnocom prevzame pri takem naročniku.

5.8. Stroški izterjave plačila ali stroške morebitnega rubeža bremenijo naročnika.

 

6. Lastninski pridržek:

6.1. Nad dobavljenim blagom si pridržujemo lastninsko pravico do poravnave oziroma do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.

6.2. Če kupec pred iztekom plačilnega roka proda blago naprej svojemu kupcu, mora v primeru ne spoštovanja plačilnega roka in naši zahtevi, družbi Tehnocom predati te terjatve in sicer v višini prodajne cene našega blaga.

6.3. Kupec blaga je dolžan svojega kupca seznaniti z našo klavzulo o lastninskem pridržku.

6.4. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito naše lastnine oziroma lastninske pravice nad našim blagom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

 

7. Jamstvo za kakovost dobav in dobavljenega blaga:

7.1. Prevzemamo jamstvo za kakovost oziroma neoporečnost dobavljenega blaga v smislu in v skladu s kataloškimi podatki ter v skladu s predhodnimi pisnimi dogovori.

7.2. Kupec lahko količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga.

7.3. Kupec lahko skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 6 mesecev od prevzema blaga.

7.4. V primeru predhodnega tehničnega prevzema blaga ( točka 4.5. ) kupec ni upravičen do naknadne reklamacije blaga, razen v primeru skrite napake.

7.5. Kupec mora v primeru naše zahteve takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke, zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije.

7.6. Če se kupčeva reklamacija spozna za upravičeno, se jo obvezujemo odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.

7.7. Ne upoštevamo nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščene ali nestrokovne montaže, zaradi nepooblaščenega in nestrokovnega posega v sam izdelek , zaradi nestrokovnega zagona, kot tudi ne zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z izdelkom.

 

8. Jamstvo za izdelek:

8.1. Prevzemamo takšna jamstva za izdelek, kakršna smo dobili od našega dobavitelja.

8.2. Ne prevzemamo nobenega jamstva za izdelek v primerih, opisanih pod točko 7.7..

8.3. Jamstvo za izdelek prevzemamo le v primeru naše montaže izdelka. V tem primeru in v primeru upravičenosti reklamacije prevzamemo vse stroške v zvezi s nadomestitvijo izdelka z neoporečnim, tudi stroške neposrednega popravila oziroma demontaže in montaže, v kolikor so ti v primernem razmerju s vrednostjo reklamiranega izdelka. Naročnik nam mora za odpravo tovrstne reklamacije odobriti razumen rok.

8.4. V nobenem primeru družba Tehnocom ne prevzema nobenega jamstvenega zahtevka in nobene odškodninske odgovornosti za morebitno škodo izpada dohodka, povzročeno zaradi prekinitve ali zastoja proizvodnje.

8.5. Vsi zahtevki v zvezi z jamstvom morajo biti pisni z razvidnimi podatki o vrsti okvare, o času nastanka okvare in podatki, potrebnimi za identifikacijo izdelka. Točnost navedenih podatkov in okoliščine okvare sme preveriti naš strokovnjak na mestu okvare.

 

9. Odškodninska odgovornost:

9.1. Če v splošnih prodajnih pogojih družbe Tehnocom ni navedeno drugače in v kolikor odškodninsko odgovarjamo, jamčimo za povračilo škode v primeru dokazanega kršenja pogodbe ali dokazanega kršenja drugih pisnih dogovorov, in sicer samo v primeru škode v jamstveni dobi izdelka in na osnovi in v okviru obvezujočega jamstva za proizvode.

9.2.V primeru dokazanega kršenja bistvenih določil pogodbe ali drugih pisnih dogovorov je odškodninska odgovornost za škodo omejena na tipično škodo iz pravne prakse, če le ni povzročena iz malomarnosti ali namerno.

9.2. Za blago se naše jamstvo omejuje na odstop zahtevkov, ki nam pripadajo nasproti dobavitelju blaga, v kolikor iz zakona o jamstvu za

proizvode ne izhaja nobeno nadaljnje jamstvo s stališča odgovornosti proizvajalca..

9.3. Dokazovanje odškodninske odgovornosti in upravičenosti do odškodnine je na strani kupca.

 

10. Reševanje sporov:

10.1. Za vse sodne postopke med kupcem in prodajalcem veljajo izključno zakoni Republike Slovenije.

10.2. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je Okrožno sodišče v Mariboru.